Artikelen

Afdrukken

Werkgroepen


Stichting SUDO heeft diverse werkgroepen, die verschillende activiteiten organiseren.
Een beschrijving van de activiteiten van deze werkgroepen vindt u hier.


Aanmelden cursus gebarentaal

Gebruik de muis of tab om het volgende veld in te vullen.

De cursusmodule NGT-AB1 wordt niet meer gegeven, maar is vervangen door NmG-AB1. 

Aanmelding cursus NmG 2015

 

Algemene voorwaarden zijn te vinden onder 'Werkgroepen' - 'Werkgroep gebarentaal'
 

 

De 'Algemene voorwaarden', die SUDO hanteert kun je hier lezen.

Informatie cursus gebarentaal

Gebruik de muis of tab om het volgende veld in te vullen

De cursusmodule NGT-AB1 wordt niet meer gegeven, maar is vervangen door NmG-AB1. 

Aanvraag informatie over cursus NGT of NmG

 

Lesje NGT

Les 1 

Filmpjes zijn geproduceerd door het Nederlands gebarencentrum

 naam  koffie
thee melk
suiker huis-echt
gebaren

 

Lessen module AB1


Een ogenblik ...

Lessen module AB2


Een ogenblik ...

Lessen module AB3


Een ogenblik ...

NGT-NmG vergelijking


Nederlandse gebarentaal

en

Nederlands ondersteund met gebarenNederlandse gebarentaal

Toen er nog geen standaardisering van de gebarentaal was, werden in Nederland de eigen regionale varianten gebruikt, of het gebruik van gebaren werd, zoals in Groningen, ontmoedigd teneinde doven een betere zelfredzaamheid te laten verkrijgen. In de periode 1900 tot 1980 is het gebruik van gebaren in het onderwijs aan doven verboden geweest (als gevolg van de conventie van Milaan in 1880). Toch bleven dove mensen onderling gebaren gebruiken en daardoor ontstonden er vijf dialecten in en rondom de Doveninstituten in Groningen, Rotterdam, Amsterdam, Voorburg en St. Michielsgestel.

In 1981 is in het KOMVA-project (uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam en de NSDSK) begonnen met de eerste landelijke inventarisatie van gebaren om te komen tot een gebarenwoordenboek. Aan de hand van 2000 woorden zijn gebaren gevraagd aan groepen dove mensen in de vijf regio's. Dat leverde 15.000 gebaren op video op. Niet alleen regionale verschillen werden gevonden, maar ook heel veel verschillen tussen oudere en jongere gebarengebruikers. Dit soort variatie vindt men ook in gesproken talen.

Uit onderzoek bleek dat er vooral grote verschillen in gebaren bestonden tussen de regio's Noord (Groningen) en West-Zuid. Op basis van deze informatie is het eerste landelijke gebarenwoordenboek verschenen in 1986 (Handen uit de Mouwen) waarin alle varianten opgenomen waren voor een bepaald begrip. In 1996 zijn de eerste cd-roms verschenen met de gebaren voor de verschillende regio's. In 2008 is een Corpus NGT, een (grote verzameling) videofilmpjes uit de Nederlandse Gebarentaal, gepubliceerd op het internet. Aan dit Corpus hebben 92 doven uit alle regio's in Nederland bijgedragen. Hiermee is het mogelijk geworden om verder onderzoek te doen naar de variatie in de NGT, zowel wat het lexicon betreft als de grammatica.

Rond 1975 begonnen sommige dovenscholen onderwijs te geven in NmG (Nederlands ondersteund met gebaren). In 1995 heeft het toenmalige instituut voor doven, het Henri Daniel Guyot Instituut, (Groningen) als eerste tweetalig onderwijs (NGT/Nederlands) voor doven ingevoerd. Dat voorbeeld werd al snel gevolgd in de rest van het land.

In 1998 pleitte Dovenschap voor de erkenning van de Nederlandse Gebarentaal als een volwaardige taal. Een commissie bracht hierover het rapport "Meer dan een gebaar" uit (zie externe link). Daarin werd o.a. gepleit voor standaardisatie, omdat het werken met verschillende varianten te omslachtig is voor het ontwikkelen van onderwijsmateriaal en tolk-opleidingen. De gestandaardiseerde gebaren zijn vervolgens via het zgn. Stabol-project (1998-2002) tot stand gekomen en op cd-rom vastgelegd. Inmiddels zijn er zo'n 5000 gebaren gestandaardiseerd. Ze zijn te zien op het online gebarenwoordenboek van het Nederlands Gebarencentrum (zie externe links) en verkrijgbaar op dvd-rom Standaard lexicon deel 1 en 2.

In 2004 hebben veel prelinguaal doven in Den Haag gedemonstreerd voor erkenning van hun gebarentaal. Het kabinet zag echter te veel haken en ogen aan erkenning via de Nederlandse Grondwet, omdat daarin de Nederlandse taal ook niet erkend is. Wel zou worden onderzocht of de Nederlandse Gebarentaal kan worden verankerd in deelwetten, bijvoorbeeld het opnemen van het recht op tweetalig onderwijs voor dove kinderen in de onderwijswet.

 

Nederlands ondersteund met gebaren

Nederlands met Gebaren, of kortweg NmG, is gesproken Nederlands ondersteund met gebaren. Bij NmG blijf je gewoon Nederlands praten en worden de belangrijkste woorden ondersteund met gebaren. NmG maakt dus het gesproken Nederlands visueel.

Nederlands met Gebaren is niet hetzelfde als Nederlandse Gebarentaal. Nederlandse Gebarentaal wordt vooral gebruikt door doofgeboren of prelinguaal dove mensen. Maar mensen die op latere leeftijd plotseling of geleidelijk doof geworden zijn (zogenoemde postlinguaal doven) geven de voorkeur aan Nederlands met Gebaren.

NmG is Nederlands waarbij lexicon en elementen uit de grammatica van de Nederlandse Gebarentaal gebruikt worden ter visuele ondersteuning. Er is daarbij sprake van interferentie tussen beide talen. NmG volgt grotendeels de grammatica van de Nederlandse taal, inclusief alle spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Dit in tegenstelling tot Nederlandse Gebarentaal, die een geheel eigen grammatica en eigen gezegden heeft.

NmG is ook gesproken Nederlands. Dat betekent dus dat de stem wordt gebruikt, zoals iedereen doet die "gewoon" Nederlands praat. Want als de stem wordt weggelaten, vervormt het mondbeeld. Daardoor lijkt het mondbeeld niet meer op het gesproken Nederlands zoals dat bekend is, zodat spraakafzien moeilijker wordt.

 

Het verschil in grammatica tussen Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) kan met twee voorbeelden worden geïllustreerd.

De Nederlandse zin "Heb jij zin om met mij te lunchen", wordt als volgt in gebaren omgezet (woorden tussen haken staan voor een gebaar):

 • In NmG worden 5 gebaren gebruikt in deze volgorde:
[Heb] [jij] [zin] om met [mij] te [lunchen]
 • In NGT worden gebaren gebruikt in deze volgorde:
[Wij samen] [lunchen] [jij] [zin] [jij]
Doordat het gebaar voor 'jij' aan het eind wordt herhaald, wordt aangegeven dat een antwoord wordt verwacht.

De zin "De gele bal ligt in de kast" wordt als volgt weergegeven:

 • In NmG:
De [gele] [bal] ligt [in] de [kast]
 • In NGT:
[kast] [bal] [geel] [aanwezig]

Echter, Nederlandse woorden die meer dan een betekenis kunnen hebben kunnen in NmG ook met meer dan een gebaar worden weergegeven. Het woord "vallen" bijvoorbeeld kan in gesproken taal op één manier weergegeven worden en in gebarentaal op diverse manieren.

 • Hij is gevallen.
 • Ik val op jou.
 • Hij valt op haar.
 • Het blad valt niet ver van de boom.

De betekenis van vallen in het tweede voorbeeld is anders dan in het eerste, maar in NmG wordt hiervoor toch hetzelfde gebaar gebruikt, hoewel de context eigenlijk niet klopt. In de tweede en de derde zin is de richting (lokalisatie) van het werkwoord/gebaar verschillend (ik op jou ten opzichte van hij op haar), waarbij alle personen een eigen locatie krijgen in de gebarenruimte. Dit grammatica-aspect komt niet voor in het gesproken Nederlands maar in NmG komt dit wel voor. In de vierde zin heeft het object invloed op de handvorm en beweging van het gebaar. Een blad valt anders dan een mens, ook dit is een grammatica-aspect dat niet in gesproken Nederlands voorkomt maar dat toch deels zichtbaar is in NmG.

Werkgroep gebarenavonden

Werkgroep Gebarenavonden


De gebarenavonden wordt vanaf januari 2003 georganiseerd. Op de Gebarenavonden van SUDO wordt alles in en met gebaren(taal) gedaan. Er worden nieuwe gebaren geleerd, spelletjes gedaan, gesprekken gevoerd en/of video gekeken. De Gebarenavonden zijn een soort soos: gezelligheid en ontmoeting staan voorop.

Geen gebarenavonden Tot onze spijt worden er dit jaar (2012) geen gebarenavonden georganiseerd.

Voor wie
De SUDO Gebarenavonden zijn bedoeld voor mensen die hun gebaren(taal) willen oefenen. Op deze manier kunnen horende ex-cursisten, slechthorenden, plots- en laatdoven en andere beginners hun gebarenkennis onderhouden en uitbreiden. Wel wordt verwacht dat je minimaal het niveau van een basis-gebarencursus (Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met gebaren (NMG) module 1) hebt. Als er genoeg deelnemers zijn worden er twee groepen gemaakt: een groep voor de beginners en de andere groep voor de meer gevorderden. Als u nog geen gebarencursus hebt gevolgd, maar wel graag gebaren(taal) wilt leren, klik dan hier.

 

Waar en wanneer
De SUDO Gebarenavonden zijn elke 3e dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur. Het vindt plaats bij de Paraplu op de Van Bijnkershoeklaan 10 in Utrecht. Dat is met beide sneltrams en de stadsbus lijn 7 eenvoudig te bereiken.
Een seizoen SUDO gebarenavonden loopt van oktober tot en met mei. In de maanden juni tot en met september is er een zomerstop. 

Zet deze data vast in uw agenda.

De SUDO Gebarenavonden zijn vrijblijvend, iedereen is welkom. De toegang is €2,50. Thee en koffie zijn gratis.Werkgroep gebarencafé

Werkgroep gebarencafé Utrecht


Het gebarencafé bestaat sinds maart 2001 en is de ontmoetingsplaats in Utrecht en omgeving  voor dove, slechthorenden, CI horenden, en doofblinde mensen. Ook zijn coda's, tolken en docenten NGT, studenten tolk opleiding, studenten gebarentaal en ieder ander die geïnteresseerd is in de Nederlandse gebarentaal welkom.


Gebarencafe ?
Doven willen graag een eigen ontmoetingsplek waar ze gezellig met elkaar kunnen kletsen, in gebaren natuurlijk. Maar ook (slecht)horenden, coda's, tolk/docent NGT-studenten, zoeken zo'n plek. In Utrecht is geen DovenOntmoetingsCentrum (DOC) zoals in Amsterdam, Zoetermeer of Groningen.
De Paraplu, de vaste plek van SUDO en veel aangesloten organisaties, is niet zo gezellig als een café. Zeker jongere doven voelen zich niet helemaal thuis in de Paraplu.
Daarom heeft een enthousiaste werkgroep van Stichting SUDO een eigen Gebarencafé voor Utrecht opgezet!

Het gebarencafé Utrecht  is de ontmoetingsplaats in Utrecht en omgeving  voor allen, die geïnteresseerd zijn in de Nederlandse gebarentaal.
 
Waar en wanneer
De SUDO Gebarencafé's zijn elke 2e donderdag van de maand van 19:30 tot 01:00 uur. Het vindt plaats in Café Marktzicht, Breedstraat 4 in Utrecht.  Het gebarencafé is eenvoudig met het OV of te voet te bereiken.
 
Het gebarencafé is vrijblijvend: je kunt dus altijd langskomen, iedereen is welkom. De toegang is gratis.
Kijk voor meer informatie en foto´s ook op onze eigen website http://www.gebarencafeutrecht.nl.


Werkgroep Nederlands met Gebaren

Werkgroep gebarencursussen

 

werkboekWilt u gebaren leren? Dat kan via Stichting SUDO. Op scholen, op het werk, bij vrienden, kennissen,  in de familie, of sportverenigingen kan men dove mensen ontmoeten. Vaak verloopt een contact dan moeizaam, omdat het onzeker is of men een doof persoon kan begrijpen of verstaan. Dit is echter helemaal niet nodig, want communiceren met dove mensen is niet moeilijk. Het enige verschil is, dat zij Nederlandse gebarentaal als communicatiemiddel gebruiken.

 

 

Nederlandse gebarentaal

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is de natuurlijke taal van doof geboren mensen, en wordt dus ook vooral door deze groep Doven gebruikt. Tijdens deze cursus leer je de gebaren van de NGT, maar ook de eigen grammatica en uitdrukkingen van de NGT. Bij de cursus komen belangrijke zaken als mimiek en lichaamshouding en handvormen natuurlijk ook aan bod. Verder wordt er uiteraard aandacht besteed aan zaken als, omgang met dove mensen, hoe roep je een dove, en wordt er verteld over dovencultuur. Een ander gebruik van gebarentaal is Nederlands ondersteund met gebarentaal.

 

Verschil tussen NGT en NmG? De verschillen kunt u hier nalezen.

De volgende cursussen in 2015 (voorjaar en najaar) met de voorlopig vastgestelde data (maandag- en/of donderdagavond):

Najaar 2015

Module NmG-AB1 of Module NmG Onderwijsmodule 1: 

maandag 26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november, 7 en 14 december, 4, 11, 18 en 25 januari, 1, 8 februari

                                                                                 OF

donderdag 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november, 3, 10 en 17 december, 7, 14, 21 en 28 januari, 4, 11 februari

U kunt zich ook direct opgeven voor één van de cursussen inschrijven 

Cursussen bij SUDO

U kunt op dit moment bij SUDO de volgende cursussen volgen:

 
Nederlands ondersteund met gebaren
 
 • Cursus NmG, module 1 (basiscursus 11 lessen)                        € 185    
 • Cursus NmG, module 2 (vervolgcursus 12 lessen)                     € 200
 • Cursus NmG, module 3 (gevorderden 13 lessen)                       € 215
 • Cursus NmG Onderwijsmodule 1 (basiscursus 14 lessen)            € 230

 

De module NmG, module 1 is de beginnersmodule.

Alle cursussen bestaan uit aantal van lessen van 2 uur (plus 10 minuten pauze). De kosten voor een gebarencursus zijn incl. het cursus 20022lesmateriaal, bestaande uit een werkboek en een huiswerk-DVD.

Tijdens de lessen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gebaren uit de Nederlands met Gebaren. De cursussen starten tweemaal per jaar, (voorjaar/najaar) en is wel afhankelijk van het aantal deelnemers (minimaal 8, maximaal 12-14 personen).

 

Locatie
De gebarencursussen worden gegeven in Vleuten, Welzijnsgebouw 'De Weide Wereld', Teunisbloemlaan 50. Aanvangstijd: 19.30 uur, einde les 21.30 uur.

Heb je na het lezen nog specifieke vragen, vul dan het informatie-formulier in: informatie

Met het aanmeldingsformulier kunt u zich in ons bestand laten opnemen. Zodra het volledige programma van de gebarencursussen bekend is en het minimaal aantal deelnemers is behaald, wordt u automatisch op de hoogte gehouden en zullen wij u voor de door u gekozen cursus inschrijven. Alle cursussen worden onder deze Algemene voorwaarden verzorgd.

gebaren

 

Afhankelijk wat de docent wil, kunnen er 12 tot 14 cursisten per cursus ingeschreven worden. Het kan zijn dat de cursus van uw voorkeur vol is. Momenteel speelt het tekort aan docenten ons ook parten. Al doen we ons best soms lukt het niet zoveel cursussen op te zetten als we zouden willen. Het kan dan zijn dat u een seizoen langer moet wachten op de volgende aanbod gebarencursussen. We hopen dat u hiervoor begrip heeft.

 

Besloten groepen

Het is mogelijk om voor een groep (max. 12 pers) op locatie een cursus te geven voor een bepaalde instelling, die veel te maken kunnen krijgen met dove mensen. Er moet hiervoor wel een goed verlichte ruimte aanwezig zijn. Bij voorkeur ook een PC/laptop en beamer. Voor een meerprijs kan Stichting SUDO zorgen voor een PC/laptop en beamer.

Voor het opvragen van een offerte hiervoor kunt u mailen naar Stichting SUDO.

Deze zal zo goed mogelijk u vragen beantwoorden en bekijken wat de mogelijkheden voor uw bedrijf/instelling zal zijn.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de betreffende werkgroep.

Wilt u zich als vrijwilliger inzetten voor Stichting SUDO, dan is dat natuurlijk mogelijk. Mail ons voor de mogelijkheden.Stichting SUDO heet iedereen die iets voor onze organisatie kan betekenen, van harte welkom!

Kijk voor de nieuwe cursusdata in 2015 onder Werkgroepen - Werkgroep gebarentaal.
Heeft u nog leuke ideeën of activiteiten, die SUDO zou kunnen organiseren? Nieuwe inbreng is altijd welkom. Mail ons of laat een berichtje achter in het gastenboek.
Saturday the 16th. PointLink.